Dispozitat ligjore

Drejtori i publikimit

Eric VANDENDRIESSCHE

Botuesi

OKAIDI SAS me një kapital prej 2.928.240 €, RCS Lille Métropole n°398 110 445
Zyrat qendrore: 162 Boulevard de Fourmies – BP 615 – 59061 Roubaix Cedex 1 – Francë
Tel : 09 69 39 23 90 (pa tarifë shtesë).
Nr. i TVSH : TVSH jashtë komunitetit evropian: FR 29 398 110 445
e-mail : service-clients@okaidi.com

Deklaratë për CNIL

Në përputhje me Direktivën Evropiane nr. 94/46/CE të 24 tetorit 1995 në lidhje me mbrojtjen e personave fizikë për sa i përket trajtimit të të dhënave me karakter personal dhe qarkullimit të lirë të të dhënave, ky uebsait ka qenë subjekt i një deklarate pranë Komisionit Kombëtar të Informatikës dhe Lirive (CNIL).

E drejta e aksesit dhe e korrigjimit

Informacionet tuaja personale mund të jenë subjekt i një përpunimi të automatizuar. Në përputhje me Direktivën Evropiane nr. 94/46/CE të 24 tetorit 1995, ju përfitoni të drejtën për akses tek këto informacione dhe, nëse është e nevojshme, të drejtën për korrigjim, si edhe të drejtën për kundërshtimin e ruajtjes së tyre. Nëse dëshironi të ushtroni këtë të drejtë, është e mjaftueshme të na kontaktoni në adresën:

OKAIDI SAS – 162 boulevard de Fourmies – 59100 ROUBAIX – FRANCE

Pronësia intelektuale

Tërësia e këtij uebsaiti është e mbrojtur nga legjislacioni francez dhe ndërkombëtar në lidhje me pronësinë intelektuale. Të gjitha të drejtat e riprodhimit janë të rezervuara. Asnjë tekst në përmbajtje të faqeve të uebsaitit nuk mundet, në përputhje me nenin L122-4 të kodit të pronësisë intelektuale, të jetë subjekt i një deklarate apo riprodhimi, të plotë ose të pjesshëm, me çfarëdolloj mjeti, pa autorizimin e shprehur dhe paraprak të OKAIDI.

Adresa e vendndodhjes

LINKBYNET SAS, 5-9 rue de l’Industrie 93200 Saint Denis, RCS Bobigny n°430 359 927.

Choose language