Правни известувања

Директор за издаваштво

Ерик ВАНДЕНДРИШЕ

Уредник

OKAIDI SAS со капитал од 2.928.240 евра, RCS Lille Métropole  n °398 110 445
Главно седиште: 162 Boulevard de Fourmies – BP 615 – 59061 Roubaix Cedex 1 – Франција
Телефонски број: 09 69 39 23 90 (повикот не е предмет на дополнително оданочување).
ДДВ бр:: ДДВ во рамките на Европската заедница: FR 29 398 110 445
електронска пошта : service-clients@okaidi.com

Одобрување на Националната комисија за информатика и слободи

Согласно Европската директива бр. 94/46/CE од 24 октомври 1995 година која се однесува на заштита на физичките лица во поглед на постапувањето со податоците од личен карактер и слободна циркулација на податоците, оваа интернет страница е предмет на одобрување од страна на Националната комисија за информатика и слободи.

Право на пристап и на исправка на податоците

Со информациите кои се однесуваат на Вас може автоматски да се постапува. Согласно Европската директива бр: 94/46/ЕС од 24 октомври, 1995 година, имате право на пристап до овие информации и според тоа го задржувате правото на исправка, како и правото да не ги зачувате податоците. Доколку сакате да го искористите ова право, доволно е да ни се обратите на следнава адреса:

OKAIDI SAS – 162 boulevard de Fourmies – 59100 ROUBAIX – FRANCE

Интелектуална сопственост 

Интернет-локацијата е заштитена со француските и меѓународните закони кои се однесуваат на интелектуалната сопственост. Сите права се задржани. Во согласност со член L122-4  од Законот за интелектуална сопственост, текстовите кои се дел од оваа интернет-локација не може да бидат предмет на целосно или делумно  презентирање или преснимување, без претходна согласност на OKAIDI.

Интернет вдомување

LINKBYNET SAS, 5-9 rue de l’Industrie 93200 Saint Denis, RCS Bobigny n°430 359 927.

Choose language