Kunfidenzjalità

<< Laċċess għasservizzi disponibbli fuq issit www.okaidi.com jista’ jwassal sabiex niġbru u nirreġistraw data dwarek, bħal pereżempju : ilkunjom, lisem, lindirizz talemail, lisem u letà tattfal, innumru talkarta ta’ lealtà…>>.

Din linformazzjoni hija indispensabbli għalina sabiex noffrulek servizz ta’ kwalità. Din linformazzjoni hija ddestinata għallużu intern tagħna.

Din iddata tista’ tiġi ttrasferita lil negozji terzi magħżula apposta minn Okaïdi, ħlief f’każ li inti tirrifjuta.

Ilfajls ġestiti minn Okaïdi huma suġġetti għal dikjarazzjoni masCNIL.

Skont idDirettiva Ewropea Nru 94/46/KE tal24 ta’ Ottubru 1995, dwar ilprotezzjoni ta’ individwi firrigward talipproċessar ta’ data personali u dwar ilmoviment liberu ta’ dik iddata,  int għandek iddritt talaċċess u tarrettifikazzjoni taddata personali. Inti tista’ teżerċita dan iddritt billi tikkuntattjana :

> Email :

service-clients@okaidi.com

> Bilposta :

Okaïdi
Service Clients
162 bd de Fourmies
BP 615
59061 ROUBAIX CEDEX 1

France

Cookies

Meta tkun qed iżżur issit tagħna, xi cookies jiġu depożitati fuq ilkompjuter, ilmobajl jew ittablet tiegħek. Cookie huwa fajl ta’ test li jiġi depożitat meta żżur xi sit jew reklam. Lgħan tiegħu hu li jiġbor linformazzjoni relatata mannavigazzjoni tiegħek sabiex jagħtik servizzi adattati għat-terminal tiegħek, u jtejjeb lesperjenza tannavigazzjoni tiegħek. Hija din irraġuni għalfejn nużaw ilcookies, sabiex pereżempju tiġi identifikat/a u taċċessa lkont tiegħek.

Jekk ma tixtieqx tuża lcookies, għandek tirranġa lparametri talkompjuter tiegħek sabiex tħassar ilcookies kollha tassiti Web u/jew tirċievi notifika jekk xi cookies huma maħżuna. Jekk ma tixtieqx timmodifika lkonfigurazzjoni talcookies, tista’ sempliċement tkompli ssegwi lviżta tiegħek fuq issit.

Sabiex issir taf aktar dwar ilcookies u limpatt tagħhom fuqek u fuq lesperjenza tannavigazzjoni tiegħek, ikkonsulta issit talKummissjoni Ewropea : http://ec.europa.eu/cookies/index_fr.htm

> X’tip ta’ cookies nutilizzaw aħna ?

Cookies talawtentikazzjoni :

Dawn ilcookies huma indispensabbli sabiex tiġi identifikat/a u taċċessa lkont tiegħek fuq issit tagħna. Huma jiskadu meta ttemm issessjoni tannavigazzjoni.

Cookies talprestazzjoni :

Dawn ilcookies jiġbru informazzjoni anonima dwar innavigazzjoni fuq isSit. Huma jippermettu lil OKAIDI tiskopri leventwalità ta’ problemi u ttejjeb innavigazzjoni fuq isSit.

Cookies funzjonali :

Dawn ilcookies jiġbru lpreferenzi tiegħek u b’hekk jiffaċilitaw innavigazzjoni fuq issit (eż. lgħażla tallingwa, artikli kkonsultati eċċ).

Cookies ta’ reklamar :

Dawn ilcookies imsejħa << terzi >>, jiġbru b’mod anonimu linformazzjoni li tirriżulta mittiftix tiegħek. B’hekk jippermettu reklamar immirat, ibbażat fuq iddrawwiet taxxiri tiegħek u lpaġni li tkun żort.

Cookies minn siti talinternet ta’ partijiet terzi :

Issit tagħna għandu links li jittrasferixxu lejn siti oħra li jużaw ilcookies. Jekk tixtieq tkun taf aktar dwar dawn talaħħar, għandek tikkonsulta linformazzjoni pprovduta minn dawn issiti terzi dwar ilcookies tagħhom.

> Kif tista’ tiġġestixxi lcookies fuq ilbrawżers ?

Kif taċċetta jew tirrifjuta lħażna talcookies fuq itterminal tiegħek ?

Ilcookies jistgħu jiġu ġestiti b’modi differenti : skont ilpreferenzi tiegħek, tista’ tawtorizzahom, tirrifjutahom, tiddiżattivahom (cookie maħżuna tista’ tiġi biss diżattivata, għaliex din titħassar biss meta jintemm itterminu tagħha). Nixtiequ niġbdu lattenzjoni tiegħek dwar ilfatt li rrifjut totali talcookies jista’ jwassal sabiex xi Servizzi minn tagħna jsiru inaċċessibbli jew lutilizzazzjoni ssir inqas effikaċi u effettiva jew inqas adattata għasServizzi tagħna.

Inti tista’ tagħmel lgħażla tiegħek u tibdilha skont ixxewqat tiegħek permezz talbrawżer :

Ilkonfigurazzjoni ta’ kull brawżer hija differenti. Għandek issegwi listruzzjonijiet taleditur talbrawżer tiegħek kif ġej (links disponibbli fiddata talaġġornament ta’ din ilkarta talkunfidenzjalità) :

Jekk tuża Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Jekk tuża Safari : http://support.apple.com/kb/PH11913

Jekk tuża Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent#w_paramaetres-des-cookies

– Jekk tuża Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647
Jekk tuża Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Jekk tuża terminals differenti, kun żgur li tirranġa lparametri talbrawżer tiegħek sabiex jikkorrispondu għallpreferenzi tiegħek.

> Kemm idumu maħżuna lcookies ?

Ilcookies idumu maħżuna massimu ta’ 13il xahar.

Choose language