Noti legali

Direttur talpubblikazzjoni

Eric VANDENDRIESSCHE

Editur
e-mail : service-clients@okaidi.com

OKAIDI SAS għadha kapital ta’ €2,928,240, RCS Lille Métropole n°398 110 445

Sit uffiċjali : 162 Boulevard de Fourmies – BP 615 – 59061 Roubaix Cedex 1 – France

Tel : 09 69 39 23 90 (servizz bla ħlas).

Nru talVAT : VAT intrakomunitarja : FR 29 398 110 445

email : service-clients@okaidi.com

Dikjarazzjoni tasCNIL

Skont idDirettiva Ewropea Nru 94/46/KE tal24 ta’ Ottubru 1995 dwar ilprotezzjoni ta’ individwi firrigward talipproċessar ta’ data personali u dwar ilmoviment liberu ta’ dik iddata, dan is-sit għamel dikjarazzjoni lillKummissjoni nazzjonali dwar ilprotezzjoni taddata u lmoviment liberu ta’ dik iddata (Commission nationale de l’informatique et des libertés  CNIL)

Dritt talaċċess u tarrettifika

Linformazzjoni personali rreġistrata tista’ tkun suġġetta għallipproċessar b’mod awtomatiku. Skont idDirettiva Ewropea Nru 94/46/KE tal24 ta’ Ottubru 1995, inti għandek iddritt talaċċess għal din linformazzjoni u jekk ikun ilkaż iddritt għarrettifika, kif ukoll iddritt li toġġezzjona għażżamma tagħha. Jekk txtieq teżerċita dan iddritt għandek tikkuntattjana f’dan lindirizz :

OKAIDI SAS – 162 boulevard de Fourmies – 59100 ROUBAIX – France

Proprjetà Intellettwali

Dan issit fittotalità tiegħu huwa protett billiġijiet Franċiżi u internazzjonali dwar ilproprjetà intellettwali. Iddrittijiet kollha tarriproduzzjoni huma riżervati. Skont lartikolu L1224 talkodiċi talproprjetà intellettwali, ittesti kollha li jikkostitwixxu lpaġni ta’ dan issit, ma jistgħux ikunu suġġetti għal kwalunkwe rappreżentazzjoni jew riproduzzjoni, sħiħa jew parzjali, u fi kwalunkwe forma, mingħajr lawtorizzazzjoni espliċita minn qabel ta’ OKAIDI.

Iħħostjata

LINKBYNET SAS, 5-9 rue de l’Industrie 93200 Saint Denis, RCS Bobigny n°430 359 927.

Choose language